4 آذر 1401

تغذیه مناسب در اسیداوریک بالا

تغذیه در اسیداوریک بالا ( نقرس) اسید اوریک حاصل تجزیه پورین ها در بدن است. پورین هم از غذا بدست میاد هم و هم به صورت […]
دریافت رژیم