4 آذر 1401

تغذیه مناسب در اسیداوریک بالا

تغذیه در اسیداوریک بالا ( نقرس) اسید اوریک حاصل تجزیه پورین ها در بدن است. پورین هم از غذا بدست میاد هم و هم به صورت […]
8 شهریور 1400

نقرس دارم چي بخورم ؟چي نخورم؟

شكلي از آرتريت است و زماني ايجاد مي شود كه سطوح بالاي اسيد اوريك در خون باعث ايجاد كريستال هايي و تجمع آن در اطراف مفاصل […]
دریافت رژیم